2017. május 7., vasárnap

Hamvas Béla: LITAI (könyvismertető)

82 oldal (H. n., 2015, Medio Kiadó)
Az Új Forrás folyóirat 2008. decemberi számában írtuk, hogy a „rendszerváltozás utáni magyar kulturális élet nagy skandaluma [Hamvas] életművének »irodalmiasítása«”. Sokak szépíróvá fokozták le őt, s hozzáállásuk a közvéleményig hatolt. Olyasmi részévé lett, amit maga „merő irodalomnak” nevezett. Ez úgy történhetett, hogy mindenekelőtt írónak kezdték tekinteni, kevéssé foglalkoztak vele mint gondolkodóval: azzal, hogy döntően miket tanított, milyen gondolati irányzatok és szerzők hatása alatt állt, hogy önként és alapvetően milyen eszméket közvetített, és mikor is hatalmas életművén belül.
E régi meglátás, fenntartva, nem gátol meg bennünket abban, hogy most a szépírói, irodalmi érzékkel és tehetséggel megáldott Hamvas Bélával foglalkozzunk. A Karneválon kívül már nemcsak az utolsó regényeivel (Szilveszter. Bizonyos tekintetben. Ugyanis [életműkiadás 2. kötet]) rendelkezünk, hanem néhány éve a Karnevál zsenialitásához vezető utat is jobban láthatjuk: az Ördöngösök regény (életműkiadás 28. kötet) és a Nehéz nem szatírát írni kötet irodalmi műveinek (életműkiadás 29. kötet) megjelenése révén. Hamvas szépírói technikái hátterének megértéséhez a Művészeti írások I–II. (életműkiadás 26–27. kötet) is hozzájárul. Röviden, 2014 óta számos pozitívum történt a Hamvas-kiadásban szépirodalmi szempontból, de a tekintetben is, hogy irodalmi törekvéseit tágabb és eredeti összefüggésben láthassuk.
A Litai (Imádságok) nem az életműkiadás részeként, hanem önállóan jelent meg. Már korábban léteztek párhuzamosan megjelenő kisebb kiadványok (például Rudolf Kassner: A három birodalom), ez azonban valóságos könyvészeti remek. Hamvas rövid, 26+2 oldalas kéziratának reprodukcióját tartalmazza, melyet ő maga, sajátkezűleg, kis füzetté állított össze. Magában foglalja a kézirat betűszedését és egy utószót is.
Mindezeknél fontosabb, hogy az írás a fent említett regényektől eltérő szépírót mutat. Amíg az Ördöngösök, a Nehéz nem szatírát írni, a Karnevál, a Szilveszter, a Bizonyos tekintetben és az Ugyanis modern, több vonatkozásban posztmodern irodalmi művek – pusztán stiláris és írástechnikai értelemben véve az utóbbi kifejezést –, addig a Litai klasszikus irodalmi mű. Klasszikus olyan értelemben, mint például Hölderlin prózája. A kísérőtanulmány szerzője az általunk nem ismert korai versekhez valamint a Bruchstück című kései íráshoz hasonlítja, A magyar Hüperion „levélformában írott, költői ihletésű és sodrású ritmikus prózája” mellett. Kétségtelen tehát,  hogy a „szépíró Hamvasnak” klasszikus jellegű irodalmi művei is vannak, miközben gondolati hátterük sokszor ugyanaz, mint posztmodern jellegű irodalmi műveinek.
A Litai esetében a szellemiség szintén látványosan klasszikus. Annak ellenére, hogy „egy személyes konfliktus szülötte. (…) megszólítás és tisztázás szándékával fogalmazta meg, mégpedig második feleségéhez, Kemény Katalinhoz fordulva, a kettejük közt támadt feszültség és távolság oldására”, Hamvas itt mindent tradicionális elvekhez kapcsol, a legnagyobb irodalmi intenzitás közepette azokra vezet vissza. Nem csupán formában, hanem átélésben, valóságosan felemelkedve a princípiumokhoz, mintegy magával emelve az életet.
Legalább a kézirat 4. oldaláig úgy gondolhatjuk, hogy nem is emberi szerelemről van szó, hanem arról, amit Istenszerelemnek mondanak. Igeként, „Szó Úrként” kontemplálja Istent, de a lírai próza későbbi szerelmi intenzitása ugyancsak olyan, hogy nem tudjuk pontosan eldönteni: emberi nőhöz szól-e, vagy – minden különösebb szándékoltság és kétértelműség nélkül – a nőhöz és Istenhez. Természetesen vannak többé-kevésbé egyértelműen beazonosítható személyes részek, azonban ezek is olyan gondolati kontextusokban jelennek meg, amilyen az én és a Te, a bent és a kint, a testiség és a testetlenség, a van és a nincs, a nyom és a nyomtalan, avagy a maszk, a „más” és a „puszta van” metafizikai problémái.
Az egészben nem a személyes és a személyfeletti, az egyéni és az Isten iránti szerelem kibogozása érdekes, hanem ahogy ezek összekapcsolódnak egy egyszerre lírai és metafizikai intenzitásban.
Hogy az Istenszerelem felvetése nem túlságosan merész – habár a konkrét emberi szerelemmel együtt mindig kérdéses –, az is mutathatja, hogy a 10. kéziratoldalon megjelenik a „Legszebb Szűz” témája. Később a nő vansággal és sokasággal való összekapcsolása történik (19–23. l.), de ezek sem didaktikus részek, nem pszichológiai igazságokat állapítanak meg: „rajtad keresztül / jöttem s rajtad keresztül jutottam ilyen tájra / és ismét rajtad keresztül más-más világba, / varázsba, magamnak hitt magamba, / ami más volt.” „Rajtad keresztül ment ki Ádám az Édenből / és rajtad keresztül fog visszatérni oda, / ami több, mint a Paradicsom?”
Hamvas szemlélete meghatározó módon monisztikus, a nem-kettősség jegyében áll, amire eddig kevéssé figyeltek. A poétikusság, a líra, az irodalmiság alapvetően és döntően e tapasztaláshoz vezető eszközök voltak számára, akkor is, ha szükségszerűen engedett formai csábításoknak, amelyekkel különféle esztétikai örömöket okoz nekünk.
Az Imádságok (vagy Kérések) utolsó lapjain azt kéri a szeretett nőtől, hogy „Kapu” legyen (24. l.). Mert jaj annak a nőnek, aki nem Kapu, aki nem tud Kapu lenni s átereszteni; de „százszoros jaj / annak [a férfinak], aki előtted vonakodva megáll / s nem lép be sehová s ácsororog s nem mer belépni, kilépni / oda.” Ám azt is kéri, hogy a nő ne csak „Kapu”, hanem a kapuk Kapuja, az „Utolsó” legyen, több mint kapu: „Valaki” (23–26. l.). Íme a női minőséget jól ismerő, nem-dualista Hamvas: „És mondd, hol az utolsó, amin túl már / nincs több, és mondd, te kapu, eljössz velem / úgy, hogy nem leszel többet Bejárat, hanem: Valaki? / Te vagy a Szent Kapu? Az utolsó? Az, amelyik / megindúl majd és velem jön? Vajon kapuja / vagy önmagadnak is? Vagy csak úgy, hogy / te vagy az, de magadon át nem jöhetsz velem? / (…) mondd, jössz velem kapu? Lehet?”
Mindezek után mellékes, de megjegyzem, már Darabos Pál észrevette, hogy 1939, a Litai születésének éve, döntő jelentőségű Hamvas spirituális útja tekintetében. Várkonyi Nándornak és Gulyás Pálnak írt leveleiből is látható, hogy ekkortájt hagyta maga mögött a „szép új pogány-görög heroikus magatartást”, és fordult a személyes istenhit s egy tradicionálisabb vallásosság felé. A vizsgált műből kitűnik, már ekkor foglalkoztatta a megnyilvánulás misztériuma, az isteni személyesség, miként az is, hogy a személyes Istent egyáltalán nem szokványos, naiv módon képzelte el.
E változást, habár még nem tudunk eleget róla, a Litai jelzi, olyan gyönyörű – irodalmi – formában, ahol a megnyilvánulás valamiképpen a megnyilvánulatlant erősíti. (Akkor is, ha a személyes, a megnyilvánult doktrinális értelemben a személyfelettiből, a megnyilvánulatlanból következik.)
H. R.


Magyar Hüperión (Budapest) 5. évfolyam (2017. tavasz) 1. sz. 112115. o.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése