2018. december 4., kedd

Iohannes Scotus Eriugena: A szellem sasmadarának hangja (könyvajánló)


Iohannes Scotus Eriugena: A szellem sasmadarának hangja.
Homília Szent János evangéliumának prológusához.
Ford. Alácsi Ervin János és Németh Bálint.
Gödöllő, 2018, Sursum Kiadó. 120 oldal

Iohannes Scotus Eriugena, a kiemelkedő Karoling-kori teológus legjobban hagyományozott, kései műve a kéziratok tanúsága szerint szentbeszéd, jellegét tekintve azonban inkább egyfajta – liturgikus vonatkozásokkal is bíró – meditatio a jánosi prológus első tizennégy passzusáról. János evangélista, „a szellem sasmadara”, „az igazság legmagasabb szemlélésének” szimbolikus alakja, azon dolgok „ismeretére vezeti el a hívő lelkeket, amik Krisztusban örökkévalók”. Isten Fiát nem emberi oldaláról mutatja be, hanem mint Ige-Istent, az Atya örök és szakadatlanul zengő szavát, mely által minden létrejön és fennáll, s amelyben minden időfeletti módon él, „élet, és egy”. Az Ige mint egyetemes élet „az emberek világossága”, öntudatunk, alanyi létünk forrása és lényege: „én világítok bennetek, mert én vagyok az értelemmel fölfogható világnak, vagyis az értelmes és gondolkodni képes természetnek a fénye; nem ti fogtok föl engem, hanem én vagyok az, aki bennetek Lelkem által fölfogom magamat”. Az „igaz világosság”, az egyetlen valódi fény a „világban volt” (van), de „a világ, vagyis az ember” nem fogadta (fogadja) be. Akik azonban befogadják, azaz felismerik legbensőbb önmagukban és önmagukként, ugyanakkor pedig „hisznek az ő nevében”, az Atyával egylényegű isteni természetében, azoknak hatalmat ad, „hogy Isten fiaivá legyenek”. Eriugena műve az örök jelenlét, a testetöltés és újjászületés e mélységes misztériumába enged bepillantást, a kontemplatív istenismereten keresztül, mely az „Úr kebelén nyugszik”, s „miután egyszer alaposan megszemlélhette az igazság arcát, már soha vissza nem hőköl, sem meg nem téved”. A  kódexek hangulatát idéző, korabeli illusztrációkkal díszített magyar kiadás az eredeti latin szöveget is tartalmazza, Édouard Jeauneau kritikai kiadása alapján.

In Könyvajánlók. Magyar Hüperión, 4. évf. (Budapest) 2. sz. (2018) 247248. o.2018. december 1., szombat

Magyar Hüperión 21. szám


VI. évfolyam 2. szám, 2018. tél (21. szám)

KIEMELT TÉMÁK:

• Város és vidék
• Vitézség
• Voegelin-kritikák
• A színház alapjai
• A világzenéről

TARTALOM:

119. Előhang
123. Aldobolyi Nagy Miklós: Vidéki gondok
130. Tanka Endre: Földrablások a nemzetközi térben. A globális tőke új világrendjének pillérei
148. Turbucz Péter: Kratochvil Károly mint pedagógus katonatiszt
152. Kurucz Ádám: A Vitézi Rend a hontalanságba
167. Edl András: Bevezető gondolatok Eric Voegelin gnoszticizmus-felfogásához – Fejléc: Politikai ideológia (6 old.)
173. Stamler Ábel: A „soha-meg-nem-elégedés”. Gondolatok Eric Voegelin kapcsán
176. Laki Zoltán: Voegelin-kritika
188. Bartha Ildikó: Világszínház. I. rész: A tér
205. Csajághy György: A világzenéről és egyebekről
217. Hegedűs Zoltán: Az agónia igéi. Krisztus hét szava a keresztfán

KULTURÁLIS SZEMLE:

Mozart: Requiem (Monteverdi Kórus, Angol Barokk Szólisták) – Németh Zsolt
Paul Schrader: A hitehagyott – A. Z. és Molnár Réka
Buji Ferenc: Tat tvam aszi – G. J.
Sthaneshwar Timalsina – Mark S. G. Dyczkowski: Tudat és énség néhány nem-dualista indiai hagyományban – Both Ferenc

AJÁNLÓK:

Friedrich Gundolf: Költők és hősök – H. R.
Nagyatádi Horváth Tamás: Szürkület versei – H. R.
Vigilia 2018/2. szám – H. R.
Nemzetközi Teológiai Bizottság: A kereszténység és a vallások – H. R.
Iohannes Scotus Eriugena: A szellem sasmadarának hangja. Homília Szent János evangéliumának prológusához – Both Ferenc

E SZÁMUNK SZERZŐIRŐL

Kapható: a Relay és az Inmedio üzleteiben, valamint a Magyar Posta kirendeltségeiben országszerte. Ára: 1080 Ft. Előfizetés: az ország bármelyik postahivatalában, a kézbesítőknél, az ingyenesen hívható +36-1-767-8262 telefonszámon, valamint elektronikusan: hirlapelofizetes@posta.hu. Egy évre 4320 Ft, postaköltséggel együtt. A korábbi számok megrendelhetők (minimum három szám): kvintesszencia@tradicio.org. A korábbi számok megvásárolhatók: az Anima Könyvesbolthálózat (Pult Kft.) üzleteiben. Eddigi 20 szám tartalma: https://tinyurl.com/y8kzv3gn Megjelenés: 2018. december 6.